Enneagrammi

Yhdeksän tyyliä
5 Tarkkailija

Ominaisuuksia

Huomion suuntautuminen: Ymmärtäminen
Jalo päämäärä: Kaikkitietävyys
Idealisointi: Minä tiedän

Vastakohtaisuus: Sosiaalinen/Epäsosiaalinen
Puhetyyli: Tutkielmat
Arkkityyppi: Filosofi

Sokea alue: Saituus
Tavoiteltava hyve: Puolueettomuus

Fiksauma: Piikikkyys
Puolustusmekanismi: Eristäytyminen
Torjunnan kohde: Tyhjyys
Ansa: Tarkkailu


    M. Kontio 22.2.2003